دسته بندی - اخبار کاموا

دسته بندی اخبار کاموا شامل اطلاعات و اخبار لازم برای ارتباط با کاموا است. در این دسته بندی اخبار کاموا٬ به‌روزرسانی‌های لازم و باقی اطلاعات قرار میگیرد.